Warszawa, dnia 27 kwietnia 2023 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
Rada Nadzorcza ZE PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koninie, adres siedziby: ul. Kazimierska 45, 62-510
Konin, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000021374 (dalej jako ZE PAK lub Spółka), działająca w składzie:
Zygmunt Solorz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tobias Solorz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Piotr Żak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wiesław Walendziak Sekretarz Rady Nadzorczej
Tomasz Szeląg Członek Rady Nadzorczej
Henryk Sobierajski Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Zakrzewski Członek Rady Nadzorczej
Alojzy Z. Nowak Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Grzesiak Członek Rady Nadzorczej
realizując postanowienia § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) niniejszym oświadcza, że:
1) w ZE PAK przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ZE PAK, oraz w zakresie rachunkowości
lub badania sprawozdań finansowych;
2) komitet audytu powołany w ZE PAK wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Podpisy członków Rady Nadzorczej Spółki:
Zygmunt Solorz ..................................................................
Tobias Solorz ..................................................................
Piotr Żak ..................................................................
Wiesław Walendziak ..................................................................
Tomasz Szeląg ..................................................................
Henryk Sobierajski ..................................................................
Sławomir Zakrzewski ..................................................................
Alojzy Z. Nowak ………………………………………………..
Jarosław Grzesiak ………………………………………………..