1
27 kwietnia 2023 r.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
Zarząd ZE PAK SA w składzie:
Piotr Woźny Prezes Zarządu
Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu
Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Oświadcza, że:
a) wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe ZE PAK SA oraz skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz,
że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy ZE PAK SA oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA,
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA zawierające elementy
sprawozdania zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2022 zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej ZE PAK SA, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.