Ocena Rady Nadzorczej ZE PAK Spółka Akcyjna
(„Spółka” lub „ZE PAK S.A.) dotycząca sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej ZE PAK S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A., sporządzonych za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2022 roku,
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Prezentowana ocena Rady Nadzorczej wynika z obowiązków określonych w § 70 ust. 1 punkt 14) oraz § 71
ust. 1 punkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U.2018.757) oraz art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1526 t.j. „KSH”).
I. Ocena Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. ocenia, że:
sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.,
jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki,
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A.,
sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zgodne z księgami, dokumentami oraz
ze stanem faktycznym.
II. Uzasadnienie
Ocena wyżej wymienionych sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
została dokonana przez Radę Nadzorczą na podstawie:
treści ww. sprawozdań oraz sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z firmy audytorskiej
PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. z badania
przedmiotowych sprawozdań, które zawierają opinie biegłego rewidenta o przedmiotowych
sprawozdaniach wydane bez zastrzeżeń;
informacji posiadanych przez Radę Nadzorczą uzyskanych w ramach wykonania uprawnień
przysługujących Radzie Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem Spółki,
w szczególności zgodnie z przepisem art. 382 § 4 KSH w zakresie dostępu do dokumentów
i ksiąg finansowych Spółki;
zapoznania się przez Radę Nadzorczą z informacjami przedstawionymi przez Komitet Audytu
w ramach wykonywania przez Komitet Audytu swoich zadań przewidzianych w obowiązujących
przepisach;
informacji ze spotkań z biegłym rewidentem oraz przedstawicielami firmy audytorskiej
PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k.
przeprowadzającej badanie ustawowe ww. sprawozdań;
informacji i danych przekazywanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki i pracowników Spółki.
Rada Nadzorcza podkreśla, że zgodnie z opiniami biegłego rewidenta zawartymi w sprawozdaniu
z badania:
1) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Spółki przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki
i Grupy Kapitałowej oraz wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022,
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości
finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
2) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Spółki są zgodne co do formy i treści z przepisami prawa i Statutem Spółki;
3) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j.).
Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. zwraca jednocześnie uwagę na informacje zawarte w sprawozdaniach
dotyczące założeń kontynuacji działalności przez Spółkę i Grupę Kapitałową.
Reasumując powyższe, w ocenie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A., potwierdzonej opiniami biegłego rewidenta,
prawidłowość ww. sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy 2022 nie budzi zastrzeżeń. Wobec
powyższego Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. wydała pozytywną ocenę.
Warszawa, 27 kwietnia 2023 r.
Rada Nadzorcza ZE PAK S.A.:
1) Zygmunt Solorz Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2) Tobias Solorz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3) Piotr Żak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
4) Wiesław Walendziak Sekretarz,
5) Tomasz Szeląg,
6) Sławomir Zakrzewski,
7) Henryk Sobierajski,
8) Alojzy Z. Nowak,
9) Jarosław Grzesiak.