Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2018

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje zawiadomienie w sprawie zbycia znacznego pakietu akcji przekazane Spółce przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1639), które w dniu 12 grudnia wpłynęło do Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Marcin Ginel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót