Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 14/2018

Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK SA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcina Ginela na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Uchwała o powołaniu weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

Pan Marcin Ginel nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorys Pana Marcina Ginela, zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Elżbieta Niebisz  – Wiceprezes Zarządu

powrót