Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 12/2018

Odpowiedzi ZE PAK SA na pytania zadane przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) przekazuje odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki, w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2018 roku. Pytania (w oryginalnej pisowni) oznaczone numerami oraz odpowiedzi znajdują się w załaczniku do niniejszego raportu. 

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim                                                                                                      

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki

powrót