Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 11/2018

Powołanie członków Zarządu ZE PAK SA nowej kadencji

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" SA ("Spółka") informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd na nową kadencję. W skład Zarządu VII kadencji powołano 4 osoby tj.:

  1. Pana Adama Kłapsztę na stanowisko Prezesa Zarządu
  2. Panią Anetę Lato-Żuchowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
  3. Panią Elżbietę Niebisz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
  4. Pana Zygmunta Artwika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Skład Zarządu nowej kadencji nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego składu. 

Uchwały w sprawie powołania weszły w życie z chwilą podjęcia.

 

Żadna z osób powołanych w skład Zarządu ZE PAK SA VII kadencji nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie są również wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkami organu spółki kapitałowej lub członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorysy członków Zarządu VII kadencji zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

 

 

Załączniki:

Informacje o osobach powołanych w skład Zarządu VII kadencji

powrót