Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 10/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 22 czerwca 2018 roku

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 roku dysponowali 37 644 665 głosami.

 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 15 407 773 głosów, co stanowiło 40,93% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 30,3% ogólnej liczby głosów;

- TRIGON XIX FIZ posiadający 10 004 001 głosów, co stanowiło 26,57% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 19,7% ogólnej liczby głosów;

- TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA posiadające 3 564 000 głosów, co stanowiło 9,47% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 7,01% ogólnej liczby głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" posiadający 3 380 000 głosów, co stanowiło 8,98% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 6,65% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 2 500 000 głosów, co stanowiło 6,64% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 4,92% ogólnej liczby głosów;

- AXA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 1 913 844 głosów, co stanowiło 5,08% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 3,77% ogólnej liczby głosów.

 

 

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót