Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 9/2018

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 22 czerwca 2018 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2018 roku wraz z wynikami głosowań. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

 

 W załączeniu Spółka przekazuje również Plan Połączenia podpisany w dniu 8 maja 2018 r. przez Spółkę oraz PAK Holdco Sp. z o.o., który stanowi załącznik Uchwały nr 24.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes ZarząduZałączniki

Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 22 czerwca 2018 roku

Plan Połączenia

powrót