Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 8/2018

Informacja o wypłacie dywidendy przez ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 90 636 796,27 złotych w następujący sposób:

a) kwotę 60 988 256,40 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypada kwota 1,20 złotych,

b) pozostałą część zysku w kwocie 29 648 539,87 złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

 

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 50 823 547.

 

Dzień dywidendy ustalono na 1 sierpnia 2018 roku.

Terminy wypłaty dywidendy na następujące dni:

  1. 16 sierpnia 2018 r. - I transza w kwocie 30 494 128,20 złotych (0,60 złotych na akcję),
  2. 30 października 2018 r. - II transza w kwocie 30 494 128,20 złotych (0,60 złotych na akcję).

 

Terminy i wysokość transz wypłaty dywidendy zostały dostosowane do planowanych przepływów pieniężnych ZE PAK SA

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót