Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 7/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresoweTreść raportu:


Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2017 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
c) podziału zysku Spółki za rok 2017,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2017 r.,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2017,
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.,
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r.,
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 r.
9. Wyrażenie zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką PAK Holdco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: PAK Holdco Sp. z o.o.) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK Holdco Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) na ZE „PAK” S.A. („Spółka Przejmująca”).
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes ZarząduZałączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

Projekty uchwał (otwórz)


powrót