Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2018

Zmiana terminów publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2018 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje o zmianie terminów publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2018 roku, określonych przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku.

 

Dotychczasowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku został określony na dzień 24 maja 2018 roku, natomiast termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku został określony na dzień 22 listopada 2018 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku Spółka określa na dzień 15 maja 2018 roku, natomiast termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku na dzień 14 listopada 2018 roku.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót