Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 4/2018

Opinia Rady Nadzorczej ZE PAK SA w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, o której Spółka informowała w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym nr 3/2018.

 

Propozycja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję odnośnie podziału zysku za 2017 rok.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

 

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

 

 

powrót