Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 3/2018

Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku netto ZE PAK SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 maja 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.

W podjętej uchwale Zarząd Spółki postanowił zaproponować dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2017 roku w wysokości 90 636 796,27 złotych, w następujący sposób:

a) kwotę 60 988 256,40 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadać będzie kwota 1,20 złotych,

b) pozostałą część zysku w kwocie 29 648 539,87 złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Zaproponowana kwota dywidendy stanowi 67,29% osiągniętego w 2017 roku zysku netto Spółki.

 

Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku netto ZE PAK SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki a ostateczną decyzję o sposobie podziału zysku podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót