Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 2/2018

Szacunek wpływu zdarzeń jednorazowych na skonsolidowane wyniki finansowe za 2017 rok

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat szacunkowego wpływu zdarzeń jednorazowych na skonsolidowany wynik finansowy netto za 2017 rok.

 

W toku prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ZE PAK SA zidentyfikowano zdarzenia o jednorazowym charakterze w segmencie wydobycia obciążające skonsolidowany wynik netto w łącznej wysokości 41 milionów złotych. Na wskazaną kwotę składa się:

  •  zmniejszenie aktywa z tytułu podatku odroczonego obciążające skonsolidowany wynik netto kwotą 19 milionów złotych. 
  • utworzenie odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie w kwocie 22 miliony złotych.

Oba powyższe zdarzenia obciążające skonsolidowany wynik netto wynikają z aktualizacji projekcji finansowych dla PAK KWB Adamów SA i łączą się z pogorszeniem perspektywy ekonomicznej efektywności funkcjonowania tej kopalni, wynikającej m.in. z zamknięcia Elektrowni Adamów.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że wskazane powyżej zdarzenia jednorazowe mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową, nie mają również wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu 

 

 

  •  

powrót