Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 1/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 19 kwietnia 2018 r.
  2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 24 maj 2018 r.
  3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 20 września 2018 r.
  4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 22 listopad 2018 r.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że:

- zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową,

- zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,

- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał 2018 roku.

- zgodnie z § 101 ust. 10a Rozporządzenia skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane 19 kwietnia 2018 roku.

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót