Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 18/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 21 października 2017 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 21 października 2017 roku dysponowali 33 892 080 głosami. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 15 407 773 głosów, co stanowiło 45,5% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 30,3% ogólnej liczby głosów;

- TRIGON XIX FIZ posiadający 10 004 001 głosów, co stanowiło 29,5% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 19,7% ogólnej liczby głosów;

- TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA posiadające 4 838 452 głosów, co stanowiło 14,3% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 9,5% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 2 400 000 głosów, co stanowiło 7,1% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 4,7% ogólnej liczby głosów.

 

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót