Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 21 października 2017 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 października 2017 roku („NWZ”) wraz z wynikami głosowań. Jednocześnie Spółka informuje, iż nie miało miejsca odstąpienie przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót