Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 14/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 października 2017 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska - Wiceprezes Zarządu 

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

Projekty uchwał (otwórz)

powrót