Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 13/2017

Otwarcie postępowań likwidacyjnych 4 spółek zależnych

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników czterech spółek zależnych od Spółki, tj.: Energoinwest SERWIS sp. z o.o., EL PAK Serwis sp. z o.o., AQUAKON sp. z o.o. oraz Eko-Surowce sp. z o.o. podjęły w dniu 1 sierpnia 2017 roku uchwały o rozwiązaniu ww. spółek i otwarciu ich likwidacji z dniem 1 sierpnia 2017 roku.

 

Likwidatorem wszystkich ww. spółek wyznaczonym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników każdej ze spółek został Pan Sławomir Krysztofowicz.

 

Wniosek o otwarcie postępowań likwidacyjnych ww. spółek zostanie złożony do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu.

 

Zainicjowane procesy likwidacyjne są następstwem restrukturyzacji działalności pomocniczej wobec głównych segmentów grupy kapitałowej. Działalność prowadzona dotychczas przez wyżej wskazane spółki będzie realizowana przez PAK Górnictwo sp. z o.o., która wstępuje w prawa i obowiązki likwidowanych spółek.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót