Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 12/2017

Uzupełnienie informacji na temat Rady Nadzorczej ZE PAK SA nowej kadencji

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2017 dotyczącego powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała:

  1. Pana Wiesława Walendziaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  2. Pana Tomasza Szeląga na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Pana Wojciecha Piskorza na Sekretarza Rady Nadzorczej

 

Uchwały dotyczące powyższych wyborów weszły w życie z chwila podjęcia.

 

W załączniku do niniejszego raportu Spółka przekazuje również życiorysy wszystkich członków Rady Nadzorczej VII kadencji, zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót