Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2017

Propozycja Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto ZE PAK SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku


Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 maja 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

W podjętej uchwale Zarząd Spółki postanowił zaproponować dokonanie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2016 roku w wysokości 131.406.539,49 złotych, w następujący sposób:

a) kwotę 65 562 375,63 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadać będzie kwota 1,29 złotych,

b) pozostałą część zysku w kwocie 65 844 163,86 złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Zaproponowana kwota dywidendy stanowi 49,89% wysokości osiągniętego w 2016 roku zysku netto Spółki.

 

Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ZE PAK SA za rok 2016 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2016 zgodnie z propozycją Zarządu Spółki.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót