Strona główna ZE PAK S.A.

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE DANE W TYS. ZŁ
2017 2016 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 2 443 075 2 704 711    2 947 816 2 680 111 2 763 840
Zysk (strata) operacyjny/a  290 092 371 433 (1 795 822) 147 430 358 547
Zysk (strata) brutto 258 633 307 878 (1 833 235) 97 985 299 755
Zysk (strata) netto 183 544 250 286 (1 879 808) 78 484 231 506
Suma aktywów 4 455 712 4 801 300 4 974 381 6 867 688 6 470 936
Zobowiązania razem 2 191 440 2 657 642 3 089 558 3 047 971 2 688 320
Kapitał własny 2 264 272 2 143 658 1 884 823 3 819 717 3 782 616
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 101 647 101 647 101 647
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w złotych i groszach)

1,29 -* 1,20 0,68 0,00

Zysk (strata) na jedną akcję

(w złotych i groszach)

3,61 4,87 (37,01) 1,61 4,27

Wartość księgowa na jedną akcję

(w złotych i groszach)

44,55 42,18 37,09 75,16 74,43

 

*   W 2016 roku spółka nie wypłaciła dywidendy z uwagi na stratę z poprzedniego roku.  

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (pobierz )