Strona główna ZE PAK S.A.

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE DANE W TYS. ZŁ
2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 2 947 816 2 680 111 2 763 840 2 723 394 2 689 075
Zysk (strata) operacyjny/a (1 795 822) 147 430 358 547 483 577 468 517
Zysk (strata) brutto (1 833 235) 97 985 299 755 496 741 392 016
Zysk (strata) netto (1 879 808) 78 484 231 506 402 776 316 968
Suma aktywów 4 974 381 6 867 688 6 470 936 6 259 184 5 326 437
Zobowiązania razem 3 089 558 3 047 971 2 688 320 2 717 232 2 096 864
Kapitał własny 1 884 823 3 819 717 3 782 616 3 541 952 3 229 573
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 101 647 104 052 104 052
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 51 925 796 52 026 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

(w złotych i groszach)

1,20 0,68 0,00 0,00 0,00

Zysk (strata) na jedną akcję

(w złotych i groszach)

(37,01) 1,61 4,27 7,76 6,09

Wartość księgowa na jedną akcję

(w złotych i groszach)

37,09 75,16 74,43 68,21 62,08

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (pobierz )