Strona główna ZE PAK S.A.

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE DANE W TYS. ZŁ
2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 2 704 711 2 947 816    2 680 111 2 763 840 2 723 394
Zysk (strata) operacyjny/a  371 433 (1 795 822) 147 430 358 547 483 577
Zysk (strata) brutto 307 878 (1 833 235) 97 985 299 755 496 741
Zysk (strata) netto 250 286 (1 879 808) 78 484 231 506 402 776
Suma aktywów 4 801 300 4 974 381 6 867 688 6 470 936 6 259 184
Zobowiązania razem 2 657 642 3 089 558 3 047 971 2 688 320 2 717 232
Kapitał własny 2 143 658 1 884 823 3 819 717 3 782 616 3 541 952
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 101 647 101 647 104 052
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547 51 925 796

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w złotych i groszach)

-* 1,20 0,68 0,00 0,00

Zysk (strata) na jedną akcję

(w złotych i groszach)

4,87 (37,01) 1,61 4,27 7,76

Wartość księgowa na jedną akcję

(w złotych i groszach)

42,18 37,09 75,16 74,43 68,21

 

*   W 2016 roku spółka nie wypłaciła dywidendy z uwagi na stratę z poprzedniego roku. Kwota dywidendy na jedną akcję z zysku 2016 roku wypłacona w sierpniu 2017 wyniosła 1,29 złotych. 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (pobierz )